SBG uppdateringar Covid-19

Senaste uppdateringar om coronapandemin.

Information om buddhistisk krishantering med anledning av coronapandemin

December 2021: Anpassning av smittskyddsåtgärder från 1:a december vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

Vi kan välja:
VaccinbevisKravet är att besökare ska visa vaccinbevis om antalet är över 100. Mer om kontroll av vaccinationsbevis.
Om vaccinationsbevis införs behöver de grundläggande smittskyddsåtgärderna fortfarande följas. 
Utan vaccinbevis –  men med fler smittskyddsåtgärder.
Läs mer här.

De som inte vaccinerat sig ännu anmodas att göra det.

Oktober 2021: Viktiga råd till föreningarna om restriktioner Covid-19 och vaccinering
Ur rapport från SST:s samverkansmöte för krisberedskap, 6 oktober.

Onekligen är alla glada att de flesta restriktionerna upphävts per 29 september. Vid SST:s samverkansmöte med trossamfundsrepresentanter där Folkhälsomyndigheten medverkade, poängterades igen att alla fortfarande ska vara försiktiga och stanna hemma vid symtom, tvätta händerna och se efter ventilationen i våra lokaler. De som inte är fullt vaccinerade ska ta hänsyn till riskgrupper, och att vi är medvetna om att alla, även fullt vaccinerade kan bära på smitta. Myndigheterna ber oss att noga följa utvecklingen. Många människor tror nu att pandemin är över, vilket oroar sjukvårdspersonalen och andra, oron är störst mot ovaccinerade. De ber trossamfunden att ta vara på erfarenheterna hittills och arbeta förebyggande för att förhindra smittspridningen.

Vi behöver inte ta åtgärder mot icke vaccinerade, men i verksamheten kan vi göra vissa anpassningar vid behov. Vaccin mot Covid-19 har en långtidseffekt, men avtar främst bland äldre. Personer från 80 år och de med nedsatt immunförsvar rekommenderas en påfyllnadsdos.

Sveriges sjukvårdsregioner ber om vår hjälp att nå de ovaccinerade och kan ordna att en vaccinationsbuss kommer till platser där många väntas delta i stora sammankomster, såsom hos våra asiatiska tempel. Kontakta gärna regionen i ditt område.

Länkar till FHM hemsida, oktober 2021:

Till dig som vill veta mer om inför din vaccination mot Covid-19. 

Har du inte vaccinerat dig ännu eller bara tagit första dosen?
Ladda ner en informationsaffisch får Folkhälsomyndighetens sida.

September 2021: Alla som inte än vaccinerat sig mot Covid-19 ombeds att göra det, för att skydda både dig själv och andra! 

Resande från länder utanför Norden ska testa sig vid hemkomst och hålla försiktighetsåtgärder ute i samhället. 
Flera regioner kan erbjuda vaccination även på plats t.ex. genom vaccinationsbuss. Kontakta vårdcentralen om det.
Mer information här på FHM:s hemsida

Sommaren 2021: Uppdatering allmänna råd 
Mer här om uppdateringar på FHM:s hemsida.

Mars 2021: Information från svenska myndigheter till trossamfund inför vårens högtider
Läs mer i PDF-dokumentet

Mars 2021: Nu finns vaccin mot Covid-19, viktig information från svenska myndigheter
Mer information om vaccineringen i PDF-filen

Januari 2021: Allvarligt läge – Skärpta nationella råd    
Coronaläget är fortfarande allvarligt. Smittspridningen är hög i hela landet och här kan du läsa om de skärpta nationella råd som gäller. Myndigheterna fortsätter vädja till ALLA att skärpa till våra beteenden vad gäller risken för smittspridning och allt lidande som det innebär.  Numera gäller anvisningen att inte fler än åtta personer samlas i offentliga sammanhang, och om möjligt hålla sig till sin egen hushållsgemenskap. För begravningsceremonier gäller maximalt 20 deltagare. Något som inte kommit fram i media förrän nu är att ca hälften av smittan spridits genom personer som inte haft symtom, värd att tänka på!

Tack och lov är vaccinationen påbörjat, om du har frågor kan du läsa mer här.

**********************************

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) kallade i november till extra samverkansmöte för att läget är allvarligt och mycket oroande och deras medskick var:

I syfte att minska smittspridningen måste samtliga återigen ta sitt ansvar. Det innebär att de särskilda allmänna råden ska följas, vilket får effekter på alla sammankomster med personer utanför ens eget hushåll. Det som också poängterades var att det i svensk lag är fastställt att trossamfunden står för gudstjänster (meditationer och ceremonier), utbildning och omsorg. Just det sista – OMSORG – togs fram: är det omsorgsfullt att bidra till att utsätta människor för smitta och lidande?

Var och en bör i möjligaste mån avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas … och från möten som inte är absolut nödvändiga” osv. osv.

Angående verksamheten hos våra buddhistiska sammanslutningar:
Tillsvidare håller de flesta tempel stängt eller tar emot enbart de mest nödvändiga besök efter föranmälan. Samtal, meditation och ceremonier kan ske via telefon/ videoappar/ digitala mötesplatser. 

Återigen reflekterar vi på att allt i livet är föränderligt och ömsesidigt beroende av varandra, och i detta kan vi finna samhörighet och ett gemensamt ansvar för ALLAS bästa.

I enlighet med Buddhas riktlinjer kan vi skydda och hjälpa både oss själva och alla omkring oss. Det gäller både den fysiska OCH mentala omsorgen. Vi kan förebygga sjukdom, och samtidigt hjälpa de som är ensamma, sjuka och döende. Vi kan bidra till att stilla eller lindra deras lidande.

Följ därför myndigheternas råd och riktlinjer och lyssna vad som gäller. Om vi alla hjälps åt kan vi rädda liv.

Medkänslans träd bär många goda frukter
som för oss närmare varandra.
Då vänder vi mörker till ljus.

September 2020: Rapport kring coronasituationen 
Buddhistiska tempel och center har börjat öppna för besök för ett mindre antal besökare per tillfälle, oftast genom förbokning. En del större aktiviteter genomförs med anpassning till corona-restriktionerna, eller flyttas fram i förhoppningen att genomföra dessa när läget har blivit bättre. Mycket av kommunikationen och aktiviteter för medlemmar och andra intresserade sker fortfarande online, genom exempelvis direktsända eller inspelade meditationer, kurser, inspirerande tal och lugnande ord till deltagarna och alla som besöker hemsidorna eller sociala medier. Både västerländska och asiatiska buddhister kan därigenom hålla kontakten med sina föreningar för att tillgodose sina behov av andligt stöd i dessa tuffa tider. Kontakt med äldre och andra som behöver det erbjuds dessutom per telefon.

Sveriges buddhistiska gemenskap samarbetar med ett omfattande nätverk av buddhistiska riktningar och språkgrupper i Sverige. Det har i första hand handlat om allmän information om och nytillkomna regler för hantering av riktlinjer kring coronapandemin. SBG deltar i samverkansmöten hos Myndigheten för stöd till trossamfund, andra offentliga instanser och flera interreligiösa nätverk. Vi är tillgängliga för insatser i hela landet och har spridit information till flera kommuner och interreligiösa nätverk.

I synnerhet har olika frågor kring andligt stöd till patienter och avlidna i Covid-19 stått i centrum. Templen och övriga buddhistiska centras munkar/nunnor eller andra buddhistiska företrädare erbjuder olika slags stöd för att stilla oro och ge hopp, särskild i dessa kristider. På grund av smittorisken kan samtal, meditation och begravningsceremonier i de flesta fall erbjudas via telefon och online. Olika slags audio eller videoinspelningar är också tillgängliga, både på föreningarnas egna hemsidor, sociala medier och på SBG:s hemsida.

En stor del av arbetet görs också för att tillförsäkra att alla hänger med språkligt, förstår den allvarliga coronasituationen och de nya frågeställningar vi möter dagligen. SBG har samarbetat med thailändska ambassaden kring olika sätt att till landsmän sprida information om den pågående pandemin på thailändska. Flera andra asiatiska ambassader och kulturföreningar har också tagit initiativ till att sprida information på respektive språk.

Den 27 mars inbjöd statsminister Löven och kulturminister Lind till ett online möte med religionsledare, däribland SBG:s ordförande. Båda ministrarna lovordade trossamfundens ovärderliga arbete i form av insatser för att ge mening och trygghet, deras hjälparbete och förmågan att bemöta social oro. Men även genom att vara ett stöd till myndigheterna att sprida information till invandrargrupper som inte nås mm.

Synpunkter inför post-corona
Under coronakrisen har vi inte fått förfrågningar från sjukhusen om buddhistiskt andligt stöd för inlagda personer. Det har antagligen sin orsak i att personalens stressiga arbetssituation och de hygieniska restriktionerna inte gett mycket utrymme för hänsyn till den existentiella och andliga aspekten av vårdarbetet. Vi har inte fått höra om fler än ett Covid-19 dödsfall som gäller buddhister, genom att en begravningsbyrå har kontaktat oss, samt via våra medlemsorganisationer om två sjukhusinlagda Covid-19 buddhister som tillfrisknade. Men det finns ett mörkertal gällande inlagda, eventuellt icke samfundsanknutna buddhister.

En möjlig orsak är att vi redan innan coronapandemin har observerat att få inom vård och omsorgs- samt krisberedskapssektorn är medvetna om den andliga vårdens betydelse, i synnerhet vad gäller minoritetsgrupper. När större kriser kommer finns då bland personalen inte heller beredskap att tänka på det behovet, och att ta vara på trossamfundens resurser för att stödja patienter.

Våra erfarenheter under coronapandemin visar på behovet att ställa om och planera en långsiktig strategi för ökad kunskap om betydelsen och tillgodoseendet av existentiella och andliga behov allmänt, och i synnerhet vid samhällskriser. Samarbetet med alla berörda parter bör kunna struktureras bättre både vad gäller ordinarie omständigheter, och särskilt inför framtida krissituationer.

Störande faktorer – kriser i krisen:
En del av SBG:s medlemsorganisationer har svårigheter att under nuvarande omständigheter klara ekonomin framöver, och de är oroliga för sin överlevnad. Föreningarna är små eller relativt små och känner tidigt av de uteblivna inkomsterna från kurser, retreater, gåvor vid högtider och andra inställda aktiviteter. De efterfrågar extra stödinsatser från staten för inkomstbortfall, såsom andra aktörer i samhället har tagit del av.

Vi vädjar därför till alla att stödja de buddhistiska föreningarna att klara de löpande kostnaderna för att bedriva verksamheten.

En annan, djupare hotbild som redan var aktuell innan coronakrisen, yttrar sig i stor upprördhet och oro hos många buddhister. Anledningen är att skatteverket sedan ett år driver en rättstvist för att beskatta i förlängningen alla buddhistiska tempelkloster i Sverige. Detta hot utgör en så stor ekonomisk börda för de penningsvaga ideella föreningarna att många tempelkloster kan komma att gå under.

En del munkar har redan lämnat templen. Hela situationen är mycket olycklig för medlemmarna under normala omständigheter, men särskilt under kristider, då betydelsen avhh mentalt och andligt stöd ännu tydligare framkommer och bekräftas av de berörda.

Katja Panova och Trudy Fredriksson
Koordinatörer för buddhistisk andlig vård och krisberedsk